#persempra Persempra na YouTube Persempra na Instagramie Persempra na Facebooku

REGULAMIN KONKURSU „Zarezerwowane dla Persempry”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zarezerwowane dla Persempry”, zwany dalej „Konkursem”.

1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody lub wykluczenia z Konkursu.

1.3. Organizatorem Konkursu „Zarezerwowane dla Persempry”, właścicielem nagrody i wydającym nagrodę jest ITALVELLUTI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145180, NIP7342644193, REGON 49194262900000, zwany dalej „Organizatorem”.

1.4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 20 listopada 2017 roku, do dnia 15 grudnia 2017, do godziny 24:00.

1.5. Celem Konkursu jest promowanie marki Persempra.

1.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

1.7. Niniejszy Regulamin Konkursu jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej: www.persempra.com .

II. DEFINICJE

2.1. Konkurs „Zarezerwowane dla Persempry” – konkurs organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu Konkursu.

2.2. Regulamin Konkursu – regulamin, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa  i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.

2.3. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w paragrafie 3.1. oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie.

2.4. Zadanie konkursowe – polega przesłaniu przez Uczestnika Konkursu dwóch zdjęć za pomocą formularza konkursowego: pierwszego – obrazującego pomieszczenie mieszkalne przed metamorfozą, drugiego –  obrazującego pomieszczenie mieszkalne po metamorfozie, zrealizowanej przez Uczestnika Konkurs. Przez metamorfozę zrealizowaną przez Uczestnika Konkursu rozumie się metamorfozę wykonaną przez niego osobiście lub wykonaną przy pomocy osób trzecich, ale według wskazówek Uczestnika Konkursu.

2.5. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik Konkursu, który na podstawie reguł określonych w paragrafie 6.2 i 6.3. jest laureatem nagrody I stopnia.

2.6. Komisja Konkursowa – powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu Konkursu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca Zwycięzcę Konkursu na zasadach wskazanych Regulaminem Konkursu. Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również wykluczenie Uczestnika z Konkursu, odmowa wydania nagrody oraz rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.

2.7. Czas trwania konkursu – okres, który jest liczony od dnia 20 listopada 2017 roku do 15 grudnia 2017 do godziny 24:00.

III. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

c) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski,

d) zaakceptowały Regulamin Konkursu.

3.2. Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

4.1. Konkurs trwa od dnia 20 listopada 2017 roku, do dnia 15 grudnia 2017, do godziny 24:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu.

4.2. Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na wypełnieniu formularza kontaktowego zamieszczonego pod linkiem http://persempra.com/zarezerwowane-dla-persempy/  W formularzu należy:

a) podać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b) podać adres e-mail Uczestnika Konkursu

c) załączyć dwa zdjęcia (nie większe niż 2MB jedno) Pierwsze – obrazujące pomieszczenie mieszkalne przed metamorfozą, drugie – obrazujące pomieszczenie mieszkalne po metamorfozie, zrealizowanej przez Uczestnika Konkurs. Przez metamorfozę zrealizowaną przez Uczestnika Konkursu rozumie się metamorfozę wykonaną przez niego osobiście lub wykonaną przy pomocy osób trzecich, ale według wskazówek Uczestnika Konkursu.

4.3. Konkurs składa się z jednego zadania. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie tylko raz.

4.4. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza i potwierdza, że akceptuje Regulamin Konkursu poprzez oznaczenie stosownej rubryki (check box) w formularzu konkursowym.

4.5. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i na warunkach wskazanych w rozdziale XI poprzez oznaczenie stosownej rubryki (check box) w formularzu konkursowym.

4.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Organizatora Konkursu, poprzez oznaczenie stosownej rubryki (check box) w formularzu konkursowym.

4.7. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w szczególności:

 • Zdjęcie nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym, ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
 • Zdjęcie nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
 • Zdjęcie nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
 • Zdjęcie nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści naruszających zasady moralności;
 • Zdjęcie nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
 • Zdjęcie nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa;
 • Zdjęcie nie może zawierać treści natury politycznej;
 • Zdjęcie nie może promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
 • Zdjęcie nie może zawierać danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail;
 • Zdjęcie nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek, wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej. Niniejsze postanowienie nie dotyczy wykorzystania marki i produktów marki Persempra.

4.8. Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu wyrażają jednocześnie zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć przez Organizatora konkursu w celach marketingowych w szczególności poprzez zamieszczenia na stronie internetowej www.persempra.com oraz na następujących profilach Organizatora w mediach społecznościowych:

a) profil Non problema w serwisie Facebook

b) profil Persempra w serwisie Facebook

c) profil Non problema w serwisie Instagram

d) profil Persempra w serwisie Instagram

Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przesłanych przez siebie zdjęć oraz prawa do wykorzystywania wizerunku osób trzecich, które widoczne są na dodawanych przez Uczestnika Konkursu zdjęciach.

V. NAGRODY

5.1. Organizator Konkursu przewiduje wydanie jednej (1) Nagrody I stopnia.

5.2. Nagroda I stopnia to nagroda rzeczowa – fotel HM Design, model  Roma wykonany w tkaninie Persempra (kolor wskazany przez Zwycięzcę Konkursu ze wzornika Persempra), o łącznej wartości 2580 zł (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 287 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) brutto.

5.3. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 poz. 2023).

5.4. Płatnikiem podatku, o którym mowa w pkt 5.3 jest Organizator Konkursu. Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od każdego Zwycięzcy Konkursu kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt. 5.2, do czego Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora.

5.5. Nagroda rzeczowa wymieniona w Regulaminie Konkursu w żadnym wypadku nie podlega wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

6.1. Przed przystąpieniem do wyboru Zwycięzcy Konkursu Komisja Konkursowa zweryfikuje poprawność zgłoszeń. W przypadku powzięcia informacji, że Uczestnik Konkursu nie spełnił warunków określonych w rozdziale IV, Komisja wyklucza Uczestnika Konkursu z Konkursu. Organizator nie jest obowiązany do informowania Uczestnika Konkursu o wykluczeniu, o którym mowa w zdaniu drugim.

6.2. Wybierając Zwycięzcę Konkursu Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność zdjęcia z tematyką Konkursu,
 • zilustrowaną metamorfozę (w tym ogólne wrażenie, oryginalność zastosowanych rozwiązań, różnicę między stanem początkowym i po metamorfozie).

6.3. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie, uwzględniając kryteria określone w paragrafie 6.2., Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

7.1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.persempra.com.

7.2. Organizatorowi Konkursu zwróci się do Zwycięzcy Konkursu o podanie:

a) adresu do przesyłki Nagrody

b) numeru PESEL

c) wybranego koloru tkaniny obiciowej Persempra (w którą ma być obity fotel – Nagroda), poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Zwycięzcę Konkursu w formularzu zgłoszeniowym. Zwycięzca przekazuje informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu pierwszym.

7.3. Organizator prześle nagrodę w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w pkt 7.2. Zwycięzca konkursu potwierdza otrzymanie nagrody, poprzez podpisanie protokołu stanowiącego załącznik nr 1.

7.4. Organizator odmawia wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, jeśli nie spełni on warunków określonych w paragrafie 3.1.

7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania przez Uczestnika Konkursu błędnych danych osobowych, zmiany danych Uczestnika Konkursu, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w Regulaminie Konkursu.

7.6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem Konkursu, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, innych niż wskazanych w paragrafie 6.1 i 7.4, dany Uczestnik Konkursu będzie, w zależności od etapu konkursu, na którym Organizator powziął informację o wyżej wymienionych działaniach, wkluczony z Konkursu lub Organizator odmówi przekazania nagrody. Organizator nie jest obowiązany do informowania Uczestnika Konkursu o wykluczeniu, o którym mowa w zdaniu drugim. O odmowie wydania nagrody Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

7.7. W przypadku nieprzekazania danych, o których mowa w paragrafie 7.2., w wyznaczonym w Regulaminie Konkursu terminie, Organizator uznaje, że Uczestnik Konkursu zrezygnował z Nagrody w Konkursie.

7.8. Nagroda niewydana Zwycięzcy Konkursu z powodów wskazanych w paragrafie 7.4, 7.6. i 7.7 nie jest ponownie przyznawana.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym, pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: ITALVELLUTI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie, z dopiskiem „Reklamacja – Zarezerwowane dla Persempry”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane od momentu zaistnienia przyczyny do złożenia reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Zarezerwowane dla Persempry”,

b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego),

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji,

d) podpis reklamującego.

8.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.

8.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

8.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestnika Konkursu na podstawie Regulaminu Konkursu.

8.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których użytkownicy biorą udział w Konkursie.

9.2. Niniejszy Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu, pod warunkiem, iż zmiany nie wpływają na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne ich wskazanie w Regulaminie Konkursu, opublikowanym na stronie internetowej: www.persempra.com zakładka Konkurs.

9.4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

10.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest ITALVELLUTI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie.

10.2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail, a Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu e-mail i adresu do przesyłki Nagrody oraz numeru telefonu, a także do podania swojego imienia i nazwiska do wiadomości publicznej – jako Zwycięzcy Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych (jako grupy remarketingowe).

10.3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

10.4. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

10.5. Uczestnik Konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Organizatora Konkursu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

 

PROTOKÓŁ ODBIORU/WYDANIA NAGRODY

w konkursie Zarezerwowane dla Persempry

 

Nagroda I stopnia – Fotel HM Design, model Roma, obicie Persempra________

 

DANE ZWYCIĘZCY KONKURSU:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Numer telefonu komórkowego:

 

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU

 1. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora Konkursu.
 2. Oświadczam, iż jestem pełnoletni/a.
 3. Akceptuję wszelkie zapisy Regulaminu Konkursu pod nazwą „Zarezerwowane dla Persempry”. Przyjmuję do wiadomości, iż Dodatkowa nagroda pieniężna, przyznana wraz z przedmiotową nagrodą, zostanie w całości przeznaczona na podatek dochodowy od nagrody, który na konto właściwego organu podatkowego odprowadzi Organizator Konkursu, co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego a w szczególności Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 poz. 2023).
 4. Wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęcia zgłoszonego do konkursu przez Organizatora Konkursu, w celach marketingowych. Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonego przez siebie zdjęcia oraz prawa do wykorzystywania wizerunku osób trzecich, które widoczne są na zgłoszonym przez mnie zdjęciu.

 

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA

Organizator oświadcza, iż dokonuje potrącenia należności z tytułu podatku od Nagrody z przysługującej Zwycięzcy Konkursu kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej.

UWAGA! Protokół Zwycięzca Konkursu podpisuje osobiście w obecności kuriera działającego na zlecenie Organizatora Konkursu. Bez podpisania niniejszego protokołu wydanie nagrody nie będzie możliwe.

 

 

—————————————————-

Miejscowość, data i czytelny podpis

Zwycięzcy Konkursu

 

 

—————————————————-
Miejscowość, data, pieczęć i podpis

Organizatora Konkursu