REACH respect

Jednym z wielu działań Unii Europejskiej mających na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, jest przyjęcie rozporządzenia REACH. Regulacja ta ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych stosowanych nie tylko w technologicznych procesach przemysłowych ale także tych, z którymi spotykamy się w codziennym życiu, na przykład w ubraniach, zabawkach, farbach, meblach czy sprzęcie elektrycznym. Niestety niektóre z tych substancji – w zależności od ich rodzaju, stężenia, sposobu kontaktu z człowiekiem i wielu innych czynników – mogą działać na organizm ludzki drażniąco, alergizująco, toksycznie, mutagennie i rakotwórczo.

Europejska Agencja Chemikaliów stworzyła listę substancji określanych jako SVHC (substancje budzące szczególne obawy), dzięki której możliwe jest zarządzanie wykorzystywaniem takich substancji przez producentów, poprzez eliminowanie ich z użycia, ograniczanie ilościowe ich stosowania lub zastępowanie innymi, nieszkodliwymi środkami.

 

Oznaczenie produktu znaczkiem „REACH respect” informuje o tym, że produkt spełnia wymagania rozporządzenia REACH i nie zawiera substancji znajdujących się na liście SVHC.